Historia zespołu

W skład Młodzieżowego Zespołu „MAZURECZEK” wchodzi prawie 50-osobowy chór i blisko 30-osobowa orkiestra z malowniczo położonych Czubrowic, Racławic, Przegini, Jerzmanowic i Osieka.

Zespołem kieruje pasjonat i miłośnik folkloru Mariusz Mazur, który jednocześnie jest autorem opracowań muzycznych prezentowanych utworów i dyrygentem.

Młodzi wykonawcy rozpoczęli działalność w tej formie w styczniu 2006 roku. Wcześniej część z nich występowała w zespole pod nazwą „Young Singers”, który działał od roku 2000 jako samodzielny zespół.

Od 2004 roku patronat nad zespołem objął Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach.

Zespół bierze udział w imprezach organizowanych na terenie województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego i swojej gminy. Przez kilka lat przygotowywał oprawę muzyczną Integracyjnych Spotkań Opłatkowych dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – Ogniska Terapeutycznego w Jerzmanowicach. Tradycją stał się również czynny udział zespołu podczas Mszy świętej w święto świętej Cecylii, patronki muzyków. Każdorazowo prezentuje bardzo wysoki poziom umiejętności, „chwyta za serce” świeżością i powiewem młodości.